top of page
בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...

אתר של ד"ר עקיבא שטרנברג. באתר זה ניתן לקרוא חלק מספריו וכן לרכוש ספרים שכתב אודות ההסיטורה של ההלכה

המסורתיים הקדמונים

היסטוריה של ההלכה עקיבא שטרנברג שינויים בהלכה העצמה נשית

 

כאמור, דיון זה נוגע לסוגיות יסודיות הקשורות לזהות וסמכות דתית, קיום המצוות וגיבושם של מנהגים.  בוויכוח שהתקיים, בנוגע למנהג להמתין שעה אחת בלבד, הסתבר כי הסמכות הדתית של המנהיגות ההלכתית היתה מוגבלת.  הם העריכו כי רק חלק מהאוכלוסייה ישמע לקריאתם, להקפיד על שש שעות, ואף נמנעו מלהטיף לאותם אנשים אשר צפויים היו להתעלם מדבריהם.  יתרה מכך, אותם אנשים, אשר התמידו במנהג להמתין שעה אחת, לא חשו כי הם אינם מקיימים את המצווה כהלכתה.  ההיפך הוא הנכון.  להערכתם, הם קיימו את מסורת אבותיהם ולא ראו כל צורך לשנות ממנהגם.  גם אלו אשר סטו מעמדות הלכתיות מבוססות לא ראו בכך כל פגם.  המנהג להמתין שלש שעות, בין בשר לחלב, התגבש על רקע נסיבות סביבתיות ולא הלכתיות.  האנשים, אשר אימצו מנהג זה, עשו זאת על דעת עצמם ומבלי לקבל את אישורם המוקדם של בעלי ההלכה.  דוגמא זו מצביעה על כך שבמהלך ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת היו יהודים אשר היו נאמנים להלכה ומאידך פילסו את דרכם העצמאית ופרצו את גבולותיה.  'מסורתיים קדמונים' אלו ביקשו לקיים את מצוות ההלכה עד כמה שניתן.  לעתים, נסיבות כלכליות, חברתיות או סביבתיות גרמו לכך שהם סטו מעקרונות הלכתיים מקובלים.  היו אשר ביקשו למצוא הצדקה עקרונית למעשיהם.  לצורך כך הם פנו לקבלת אישור מהרבנים או מצאו הצדקה למעשיהם באופן עצמאי.  לעתים, הם היו מודעים כי הם פועלים בניגוד להלכה אך הנסיבות והצרכים הביאו אותם להתעלם מכך.  בחלק מהמקרים מנהגים שונים גובשו, לא מתוך מחשבה או צורך, אלא מתוך טעות או בורות.

 

מגמתו של ספר זה להציג מגוון רחב של נושאים בהם 'המסורתיים הקדמונים' גיבשו באופן עצמאי את דרכם הדתית המעשית.  בחלק מהמקרים, העמדות והמנהגים שהתוו מצאו את דרכם, לאחר זמן, לתוך ההלכה הפסוקה.  מנהגים אחרים התקיימו רק לתקופה מוגבלת ונעלמו מחיי החברה היהודית.  ספר זה בוחן אירועים ותהליכים אשר התרחשו בחברה היהודית במהלך ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת ברחבי אירופה והמזרח התיכון.  'המסורתיים הקדמונים' התאימו את התנהגותם לנסיבות המשתנות ולאירועים שהתעוררו במהלך חייהם.  על כן, לא כל האירועים שיתוארו התרחשו באותו הזמן או המקום.  רוב התהליכים נוגעים לסוגיות שהקיפו קהלים רחבים ולא אנשים בודדים.  מכך ניתן להסיק כי התנהגותם של 'המסורתיים הקדמונים' שיקפה תופעה חברתית ולא נבעה מצרכים פרטיים או אישיים.  חלק מהנושאים נדונו בעבר במסגרת מחקרים ופרסומים שונים.  עם

 

זאת, ספר זה בוחן תהליכים אלו בראיה רחבה תוך התייחסות להתנהגות 'המסורתיים הקדמונים' כמכלול.

היסטוריה של ההלכה , היסטוריה של ההלכה, היסטוריה של ההלכה, שינויים בהלכה, שינויים בהלכה, שינויים בהלכה

bottom of page